Regulamin akcji charytatywnej "Szczytny cel"

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w akcji charytatywnej „Szczytny Cel”, zwanej w dalszej części „Akcją”.

2. Organizatorem Akcji, fundatorem nagród rzeczowych dla Uczestników oraz nagrody głównej, kwoty do 100 tysięcy złotych, które zostaną przekazane Fundacji „Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo” jest KONTAKT-SIMON Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ( kod pocztowy: 43-500 ) przy ul. Bestwińskiej 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076837, o numerze NIP PL 652-000-53-66 i numerze REGON 272195300.

3. Koordynatorem Akcji jest Agencja Kwadrat Multimedia s.c. Katarzyna Kukla-Puzoń, Paweł Puzoń, ul. Kazimierza Brodzińskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała (NIP: PL 5471843723).

II. DEFINICJE

Cel akcji – zdobycie przez wszystkich Uczestników Akcji (podczas pieszych wycieczek) maksymalnej, założonej przez Organizatora ilości szczytów górskich o łącznej wysokości bezwzględnej do 100 000 m.n.p.  Każdy zdobyty metr n.p.m. przeliczony zostanie na złotówki. Zebraną w ten sposób kwotę (maksymalnie 100 000 złotych), Organizator przekaże na budowę Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego TuSieTuli.

Uczestnik
- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem może zostać również osoba niepełnoletnia, pod warunkiem potwierdzenie jej udziału przez rodzica lub opiekuna prawnego, będącego zarejestrowanym (posiadającym konto) uczestnikiem akcji.

Zgłoszenie - wgranie przez Uczestnika, poprzez system znajdujący się na stronie szczytnycel.kontakt-simon.pl informacji potwierdzających zdobycie górskiego szczytu (nazwa, wysokość bezwzględna, zdjęcie potwierdzające zdobycie szczytu na którym Uczestnik prezentuje kartę z hashtagiem #szczytnycel lub logotypem akcji – plik do pobrania ze strony w dniu rozpoczęcia akcji, lub ujęty jest w kadrze w koszulce Akcji). Za szczyt uznaje się wyłącznie jeden, najwyższy szczyt górski zdobyty w danym dniu (wyłącznie w 2021 roku). Inne szczyty zdobyte podczas jednej wyprawy nie mogą zostać rejestrowane i nie będą uwzględnione w punktacji. Zdobyty szczyt, Uczestnik może zgłosić tylko jeden raz. Każdy zgłoszony szczyt powinien zostać zdobyty podczas pieszej wspinaczki. Organizator zakłada, że wszystkie podjęte przez Uczestników działania oparte będą na zasadzie fair play.

Weryfikacja zgłoszenia - zweryfikowanie oraz potwierdzenie przez Organizatora akcji Zgłoszenia dokonanego przez Uczestnika. Jeśli podczas weryfikacji zgłoszenia pojawią się wątpliwości lub przesłane Zgłoszenie jest niekompletne, Organizatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia. Zgłoszenie nie zostanie poprawnie zarejestrowane również wtedy, gdy kontakt z Uczestnikiem w celu uzupełnienia zgłoszenia nie jest możliwy.

Strona Internetowa - strona internetowa Akcji zamieszczona pod adresem: szczytnycel.kontakt-simon.pl.

Formularz Zgłoszeniowy -  formularz, umieszczony na Stronie Internetowej Akcji, dostępny po rejestracji i poprawnym zalogowaniu się Uczestnika, umożliwiający wysłanie zgłoszenia wraz z załączonym zdjęciem.

III. UCZESTNICY AKCJI

1. W Akcji biorą udział Uczestnicy indywidualni (pełnoletni oraz niepełnoletni będący pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego). Uczestnicy pełnoletni mogą łączyć się w grupy w ramach jednej firmy (identyfikowanej po wprowadzonym numerze NIP) i w ramach grupy zdobywać punkty, zliczane  w rankingu firm. Punktacja sumowana w ramach firmy nie odbiera Uczestnikowi prawa do udziału w rankingu Uczestników indywidualnych.

2. W ciągu jednego dnia wyprawy/wycieczki, Uczestnik może zgłosić jeden, najwyższy zdobyty szczyt. Szczyty zdobyte podczas całodniowej wyprawy nie sumują się, nie mogą być również wprowadzane jako osobne zgłoszenia.

3. W Akcji mogą brać udział pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z Organizatorem, Koordynatorem lub innymi podmiotami uczestniczącymi w organizacji i przeprowadzaniu Akcji.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w Akcji jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi takiej decyzji przez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: szczytnycel@kontakt-simon.com.pl. Po potwierdzeniu przez Organizatora usunięcia konta Uczestnika, zostanie uruchomiona procedura usunięcia wszystkich zgłoszeń Uczestnika oraz zgromadzonych przez niego punktów. Nie ma możliwości przywrócenia usuniętego już konta Uczestnika.

IV. PUNKTACJA ORAZ ZASADY PRZELICZANIA ZDOBYTYCH PUNKTÓW NA ZŁOTÓWKI

1.Wysokość każdego poprawnie zgłoszonego przez Uczestnika zdobytego szczytu, po poprawnej weryfikacji przez Organizatora, przeliczana zostanie przez system wg następującego klucza:

1. Szczyt górski o wysokości poniżej 1000 m n.p.m.            – 15 zł za zdobycie
2. Szczyt górski o wysokości od 1000 do 1500 m n.p.m.     – 20 zł za zdobycie
3. Szczyt górski o wysokości od 1500 do 2000 m n.p.m.     – 35 zł za zdobycie
4. Szczyt górski o wysokości od 2000 do 2500 m n.p.m.     – 50 zł za zdobycie
5. Szczyt górski o wysokości od 2500 do 3000 m n.p.m.     – 65 zł za zdobycie
6. Szczyt górski o wysokości od 3000 do 4000 m n.p.m.     – 80 zł za zdobycie
7. Szczyt górski o wysokości od 4000 do 5000 m n.p.m.     – 100 zł za zdobycie
8. Szczyt górski o wysokości powyżej 5000 m n.p.m.           200 zł za zdobycie

2. Uczestnik indywidualny, który zdobędzie szczyty o łącznej wysokości przekraczającej 20 000 m n.p.m, otrzyma od Organizatora koszulkę Akcji charytatywnej „Szczytny cel”.

V. WARUNKI NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ PRZEBIEG AKCJI

1. Aby przystąpić do Akcji charytatywnej „Szczytny cel”, należy dokonać rejestracji na Stronie Internetowej: szczytnycel.kontakt-simon.pl. Osoby niepełnoletnie dokonują rejestracji potwierdzonej przez rodzica lub opiekuna prawnego będących już zarejestrowanymi Uczestnikami Akcji.

2. Dokonując rejestracji, Uczestnik jednocześnie:
a) podaje swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail (który będzie loginem do systemu), Nick (po którym prezentowany będzie w ramach serwisu szczytnycel.kontakt-simon.pl) oraz hasło.
Podany podczas rejestracji adres e-mail będzie jedyną formą kontaktu pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Akcji.
b) akceptuje Regulamin Akcji, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz Koordynatora Akcji w celu jej organizacji oraz potwierdza, że został poinformowany o postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Zgłoszenie zdobytego szczytu następuje poprzez wypełnienie formularza on-line, dostępnego po rejestracji i zalogowaniu się na Stronie Internetowej Akcji. Formularz będzie aktywny przez cały czas trwania Akcji.

4. Do Zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie zdobytego szczytu (opcjonalnie ze swoim wizerunkiem). Kadr musi zawierać (do wyboru) kartę z hashtagiem #szczytnycel, logotypem Akcji lub Uczestnika w koszulce Akcji (otrzymanej po zdobyciu szczytów, których łączna wysokość przekracza 20 000 m n.p.m.). Logotyp Akcji charytatywnej „Szczytny cel” można będzie pobrać ze strony Akcji od dnia jej rozpoczęcia. Przesłane zdjęcie powinno w sposób nie budzący wątpliwości uwidaczniać szczyt bądź tablicę informacyjną szczytu. Dopuszczalne formaty plików to jpg i png. Wymagana minimalna rozdzielczość pliku to 800x600, 72 dpi. Maksymalna wielkość przesyłanego pliku to 10 MB. Przesyłane zdjęcie powinno być dobrej jakości, umożliwiającej łatwe odczytanie zamieszczonych na nim obrazów (w tym czytelnego logotypu akcji bądź Uczestnika w koszulce Akcji). Wysyłając zdjęcie, Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji oraz oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do przesłanego zdjęcia.

5. Przesyłając zdjęcie oraz wyrażając zgodę na publikację wizerunku, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną publikację przesłanego zdjęcia na stronie Internetowej Akcji, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych oraz w  materiałach reklamowych związanych z Akcją (w tym utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wykorzystanie w całości lub części, zarówno w trakcie trwania Akcji, jak też po jej zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych).

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich zdarzeń wynikających z podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

7. Udziału w Akcji jest dobrowolny a zdobyte w ramach Akcji pieniądze w całości przekazane będą przez Organizatora, Fundacji „Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo”.

8. Zdjęcia naruszające dobra osobiste osób trzecich, ogólnie przyjęte normy obyczajowe,  powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne lub obrażają uczucia innych osób nie będą akceptowane przez Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Uczestnika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu.

VI. NAGRODA GŁÓWNA, NAGRODY RZECZOWE ORAZ CZAS TRWANIA AKCJI

1. Zwycięzców Akcji, Organizator ogłosi po dniu w którym suma zebranych środków (metrów n.p.m. przeliczonych na złotówki) osiągnie maksymalną przeznaczoną przez Organizatora kwotę, czyli 100 tysięcy złotych lub po dniu 31 grudnia 2021 roku (dacie zakończenia Akcji). Zebrana do tego dnia kwota przekazana  zostanie Fundacji „Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo” na budowę Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego TuSieTuli.

2. O wyniku Akcji, Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Lista Zwycięzców rankingu pojawi się na Stronie Internetowej Akcji oraz na profilach społecznościowych Organizatora.

3. Każdy z Uczestników, po zdobyciu szczytów, których zsumowana wysokość przekroczy 20 000 m n.p.m. otrzyma od Organizatora koszulkę Akcji. Zdjęcie Uczestnika w koszulce Akcji przesłane w Zgłoszeniu jest równoznaczne z umieszczeniem w kadrze logotypu Akcji (warunku zatwierdzenia przez Organizatora zdobycia szczytu przez Uczestnika).

3. W Finale Akcji charytatywnej „Szczytny cel” przewiduje się wyłonienie 2 laureatów (firmy oraz osoby prywatnej) Nagrody Głównej, którą jest Puchar Prezesa Kontakt-Simon.

4. Do kwoty zdobytej w ramach Akcji „Szczytny Cel” zostanie doliczona dodatkowa kwota 11,11% jej wartości. Kwota nie podlega przekazaniu Fundacji „Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo”, ale będzie przeznaczona na pokrycie przez Organizatora należnego podatku od darowizny.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji charytatywnej „Szczytny Cel” jest Kontakt-Simon S.A., z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, kod pocztowy 43-500, ul. Bestwińska 21.  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kontakt-simon.com.pl lub pisząc na wskazany adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Akcji na podstawie udzielonej zgody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

5. Uczestnik Akcji zachowuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pełna klauzula informacyjna Administratora znajduje się na stronie Ochrona danych osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Akcji charytatywnej „Szczytny Cel” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Akcją „Szczytny Cel” rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące Akcji należy kierować na adres e-mail: szczytnycel@kontakt-simon.com.pl.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwią prawidłowe przeprowadzenie Akcji z powodu zdarzeń natury wyższej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestnika (w szczególności Uczestnika niepełnoletniego) na skutek których doznał on lub spowodował uszczerbek na zdrowiu swoim lub osób postronnych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Akcji charytatywnej „Szczytny Cel”. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora pisemnej informacji o wprowadzonych zmianach do wszystkich Uczestników.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w czasie trwania Akcji charytatywnej „Szczytny Cel” na Stronie Internetowej, a także w siedzibie Organizatora.